Uw winkelwagentje

Terms & conditions

-ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN FOOD ARCHITECTS NV – B2C
I. ALGEMENE BEPALING
Artikel 1. Toepassingsgebied
Fuel Food is een product van Food Architects NV, met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (België), Lindenstraat 309 en met ondernemingsnummer 0669.672.261. De contactgegevens zijn: info@fuelfood.be
Fuel Food is gespecialiseerd in:
1. het verstrekken en aanbieden van verpakte gerechten en producten aan klanten, die rechtstreeks een bestelling hiertoe kunnen plaatsen op de website van Fuel Food, zijnde www.fuelfood.be. De algemene voorwaarden hierop van toepassing worden uiteengezet in artikel 2 t.e.m. artikel 14 (cf. alinea II algemene voorwaarden webshop Fuel Food); en
2. het leveren van bestellingen die door de klant werden geplaatst bij partnerondernemingen. De algemene voorwaarden hierop van toepassing worden uiteengezet in artikel 15 t.e.m. artikel 27 (cf. alinea III algemene voorwaarden m.b.t. bestellingen bij partnerondernemingen).

II. ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP FUEL FOOD
Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend en als enige van toepassing op iedere bestelling bij Fuel Food.
Alle informatie die de klant (hierna ook te noemen "besteller") tijdens het bestelproces opgeeft, moet actueel en waarheidsgetrouw zijn. De klant mag zijn wachtwoord niet aan derden doorgeven en dient dit veilig en afgeschermd van onbevoegden te bewaren, en Fuel Food van een eventueel verlies of doorgave schriftelijk op de hoogte stellen. Voor misbruik, bijv. elke onrechtmatige bestelling met jouw wachtwoord door derden en de daaruit voortkomende vorderingen, draagt de klant verantwoordelijkheid conform de wettelijke bepalingen.
Fuel Food houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden voor toekomstige overeenkomsten te wijzigen. Van deze voorgenomen wijzigingen zal Fuel Food de klant van tevoren op de hoogte stellen en de klant wijzen op diens recht hiertegen in beroep te gaan. De wijzigingen gelden als geaccepteerd wanneer de klant niet binnen twee (2) maanden na het wijzigingsbericht protest aantekent. Als de klant tegen de wijziging protesteert, behoudt hij/zij het recht om de overeenkomst binnen een redelijke termijn kosteloos op te zeggen.
Artikel 3. Totstandkoming van de online aankoop
Items in de webshop kunnen per beschikbare portie toegevoegd worden aan de lijst van bestellingen en steeds gewijzigd of verwijderd worden tot de klant de bestelling bevestigt via de knop “afrekenen”.
Het volstaat om het online besteldocument in te vullen en te verzenden op de website www.fuelfood.be om een verkoop tot stand te brengen.
De bevestiging van de verkoop, die een overzicht van de bestelling bevat, volgt zo snel mogelijk na ontvangst van het online besteldocument door Verkoper en zal via e-mail aan de Klant worden bezorgd.
Fuel Food is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 4. Aanbod, prijs en kosten

De catalogus met producten en hun informatie die op de webwinkel terug te vinden is, vormt het aanbod van Fuel Food.

Ondanks het feit dat de online menukaart en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het alsnog mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig, niet correct of niet up-to-date is. Vergissingen of fouten in het aanbod binden Fuel Food niet. Fuel Food is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. Fuel Food is in geen geval aansprakelijk voor louter materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant vragen heeft over bijvoorbeeld aanbod, prijs, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze of wanneer hij twijfelt over de verstrekte informatie verzoeken wij de Klant steeds om vooraf contact op te nemen met Fuel Food op het e-mailadres info@fuelfood.be.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde om eender welke reden worden aangepast of ingetrokken door Fuel Food (bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad, bij overmacht,...). Fuel Food kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De prijzen verschillen naargelang de aangeboden producten. De prijzen kunnen te allen tijde herzien worden maar de wijzigingen zullen niet van toepassing zijn op de bestellingen waarvoor de klant een bevestigingsmail heeft ontvangen. De prijs omvat de volledige prestatie, bestaande uit de ontwikkeling van gerechten, de selectie van ingrediënten, de bereiding van de gerechten, de samenstelling van het pakket en de levering. De prijsopgave slaat uitsluitend op de producten zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs of afwijken van het product.
Artikel 5. Betalingsvoorwaarden
5.1 Betaling
De klant dient de bestelling voorafgaand aan de levering te betalen. Indien een betaling niet tijdig, zijnde maandag om 15u voor levering op woensdag, of woensdag om 15u voor levering vrijdag, werd uitgevoerd zullen de bestelde goederen niet afgeleverd worden op de voorziene datum. Bij het ontvangen van de volledige betaling zal de bestelling geleverd worden op de eerstvolgende leverdatum.
5.2 Online betalingen
Betaling(en) via het online platform verlopen via de betalingsgateway van Mollie, Paypal, Visa of Mastercard. Fuel Food kan niet instaan voor technische pannes en of andere technische calamiteiten te wijten aan een slechte werking van het betalingsplatform. Hiervoor dient de klant contact op te nemen met het betreffende betalinsplatform. Vragen m.b.t. betalingen kunnen tevens gesteld worden via info@fuelfood.be
5.3 Laattijdige betaling
Bij gebreke aan tijdige betaling is van rechtswege en zonder dat een aanmaning vereist is, een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het openstaande bedrag met een minimum van €25. Daarenboven wordt een conventionele laattijdigheidsintrest van 1% in rekening gebracht. Dit onverminderd de eventuele gerechtskosten verbonden aan het innen van het openstaande bedrag. Fuel Food houdt zich het recht voor om bij gebreke aan betaling binnen de 30 dagen de vordering over te dragen aan een incassobureau.
5.4 Terugbetalingen
Eventuele terugbetalingen kunnen enkel uitgevoerd worden op het rekeningnummer waarmee de originele betaling werd doorgevoerd door de respectievelijke klant.
Artikel 6. Leveringsvoorwaarden
6.1. Principe
Alle leveringen worden uitgevoerd volgens de door de klant verstrekte gegevens.
6.2. Tijdstip van de levering
Fuel Food probeert zich te houden aan het richtuur opgegeven door klant, al kan hier van afgeweken worden wegens externe factoren (verkeer, file, etc.).

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de overeenkomst of betaling van schadevergoeding ten voordele van de Klant, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. Fuel Food heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.
6.3. Plaats van de levering
De klant staat in voor de juistheid van alle door hem verstrekte gegevens waaronder doch niet beperkt tot zijn adres, telefoon, email, etc..
De klant dient ervoor te zorgen dat de levering kan gebeuren hetzij op het aangegeven adres, hetzij bij een buur. Indien de klant ervoor opteert om de levering te laten plaatsvinden bij een buur dient hij/zij dit te mee te delen en gaat het eigendom en risico over.
Indien de goederen op vermelde adressen niet kunnen afgeleverd worden, zullen zij opnieuw vervoerd worden naar het gekoelde depot van Fuel Food en wordt een nieuwe afspraak vastgelegd, maximum 1 dag na de eerste poging. Indien bij een tweede poging de goederen opnieuw niet kunnen afgeleverd worden, hetzij op het opgegeven adres hetzij bij de buren, zullen de goederen teruggenomen worden zonder terugbetaling van de goederen.
Artikel 7. Herroepingsrecht
Het herroepingsrecht kan niet worden ingeroepen door de klant aangezien het de aankoop van snel bederfbare en beperkt houdbare goederen betreft.
Artikel 8. Privacy en bescherming persoonsgegevens
Fuel Food respecteert strikt de wetgeving inzake privacy, zoals onder meer de wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens, alsook enige toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonsgegevens.
Fuel Food verzamelt enkel de hoogst nodige gegevens om de gevraagde dienst(en) te kunnen uitvoeren.
Fuel Food behandelt de gegevens van de klant als vertrouwelijke informatie en zal deze nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Fuel Food heeft enkel het recht deze door te spelen aan een incassobureau bij wanbetaling. De klant kan te allen tijde de gegevens die Fuel Food bewaart opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen. Dit kan door een e¬mail te sturen naar info@fuelfood.be
Om de klant te informeren over wat er met zijn of haar gegevens gebeurt, hanteren wij een privacyverklaring.
Artikel9. Klachten & Aansprakelijkheid
In geval van klachten dienen deze door de klant onmiddellijk na ontdekking van de niet-conforme levering schriftelijk, aangetekend of per e-mail, naar info@fuelfood.be gestuurd te worden. Elke klacht wordt afzonderlijk behandeld en wordt binnen de vijf werkdagen na ontvangst beantwoord. Alle klachten dienen binnen 24 uur na de levering te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op schadevergoeding of compensatie.
Fuel Food is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg van: overmacht, fouten en/of nalatigheden van de Klant en zijn juridische dan wel feitelijk aangestelde of enig andere externe oorzaak.
Iedere aansprakelijkheid en/of gehoudenheid van Fuel Food is steeds beperkt tot het bedrag dat door de Klant effectief betaald werd voor de betrokken bestelling, exclusief BTW, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade. Bij eventuele schade veroorzaakt door Fuel Food kan beroep gedaan worden op de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid van Fuel Food. De verzekeraar van Fuel Food neemt in dit geval zo spoedig mogelijk na ontvangst van de claim contact op met de klant.
Artikel 10. Bewijs
De klant aanvaardt dat electronische communicatie (zoals e-mails) en gegevens van het informaticasysteem van Fuel Food als bewijsmiddel kunnen dienen.
Artikel 11. Intellectuele eigendom
Fuel Food beschikt over alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de naam, het concept, het logo en de website www.fuelfood.be en alle daarop staande inhoud, zowel inhoudelijk als grafisch (o.a. foto’s).
Het is in geen geval toegelaten beelden, foto’s, teksten, logo’s, recepten of enige andere beschermde info over te nemen, zonder de expliciete en schriftelijke toestemming van Fuel Food.
Artikel 12. Diverse bepalingen
12.1. Deelbaarheid
De eventuele nietigheid of ongeldigheid van een of meer van deze bepalingen tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en deze blijven onverkort van toepassing.
12.2. Wijziging voorwaarden:
Fuel Food behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen. De klant wordt verondersteld deze pagina regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van de wijzigingen die Fuel Food heeft aangebracht aangezien deze bindend zijn

12.3. Risico’s internet
De klant is bekend met de beperkingen en de risico’s van het gebruik van internet of enig ander medium waarmee de website nu en in de toekomst ter beschikking wordt gesteld. Ook is de klant bekend met de risico’s van het digitaal of elektronisch opslaan en overbrengen van informatie. De Klant aanvaardt dat Fuel Food niet aansprakelijk kan zijn voor enige schade, door het gebruik van onze websites of internet, als gevolg van voormelde risico’s.
12.4. Verzaking
Het feit dat Fuel FOod nalaat de strikte toepassing van een van de bepalingen van deze voorwaarden te eisen, kan niet worden beschouwd als stilzwijgende afstand van de rechten waarover Fuel Food krachtens deze voorwaarden beschikt en verhindert Fuel Food niet om later de strikte naleving van die bepalingen te eisen.
12.5. Garantie
De wettelijke garantie zal gelden tussen Fuel Food en de klant.
12.6. Overmacht
Geen van de partijen zal verantwoordelijk zijn tegenover de andere partij voor de niet- of laattijdige naleving van haar verbintenissen krachtens deze algemene voorwaarden wanneer de nalatigheid of vertraging buiten haar wil plaatsvindt. Deze gevallen omvatten, maar beperken zich niet tot de volgende situaties: natuurramp, acties van de regering, oorlog, brand, overstroming, ontploffing of volksbewegingen.
Niets in deze clausule 12.6 laat de klant toe om zijn/haar betalingsverplichtingen krachtens deze algemene voorwaarden niet na te leven.
Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.
Bij eventuele geschillen zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.
Artikel 14. Cookie policy
De website van Fuel Food maakt gebruik van cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de klant te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om de klant een betere gebruikerservaring te bieden wanneer de klant onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren.
Voor verdere informatie over het verwijderen of blokkeren van cookies kan je volgende website bezoeken: http://www.aboutcookies.org/Default.aspx?page=2
Welke cookies gebruikt fuelfood.be?
• Facebook – www.fuelfood.be (niet functionele cookie)
Deze cookie wordt gebruikt t.a.v. marketingactiviteiten op facebook.
• Google analytics - www.fuelfood.be (niet functionele cookie)
Deze cookie wordt gebruikt om statistieken te verzamelen en gedrag van gebruikers op onze website teneinde deze te kunnen optimaliseren.
• Mailmunch - www.fuelfood.be (niet functionele cookie)
Deze cookie wordt gebruikt ter ondersteuning van het inschrijvingsformulier in onze nieuwsbrief.